Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.stramanda.cz

ZÁKLADNÍ POJMY:

Provozovatel elektronického obchodu

Hana Šišková 
IČ: 14995328
Adresa: Horní 173, 252 44 Psáry
Telefon: +420 773 456 561
E-mail: stramanda@stramanda.cz

č. účtu: 670100-2207238875/6210

podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného v Praze dne 05.01.1995. Provozovatel prodává zákazníkům obnošené oděvy a oděvní doplňky pro děti i dospělé.

Zákazník: Osoba vstupující do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že nakupuje zboží prezentované v nabídce provozovatele.

Objednávka: Zboží nebo několik kusů zboží, které si zákazník vybral v katalogu provozovatele za účelem koupě.

Rezervace: Registrovaní zákazníci mají možnost si rezervovat zboží po dobu 14 dní. Více v sekci „jak nakupovat“

 

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

-         Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami provozovatele

-         Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí (tj. stiskne tlačítko OBJEDNAT), je považována za závaznou v celém rozsahu

-         Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

-         Okamžikem odeslání objednávky je mezi zákazníkem a provozovatelem uzavřena kupní smlouva.

-         Nabízené zboží není možné dodat v žádné jiné variantě, např. v jiné barvě či velikosti než je v nabídce

-         Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze provozovatel, obvykle po dohodě se zákazníkem, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu

 

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 200,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. 

ZÁVAZKY PROVOZOVATELE

-         Nabízet zboží, které je v souladu s normami a hygienickými předpisy platnými na území ČR.

-         Zboží, které je se zbožím popsaným a zobrazeným v elektronickém katalogu ve shodě v maximální možné míře (může dojít ke drobnému zkreslení barev úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou apod.)

-         Bude ke každé objednávce přistupovat s maximální pečlivostí a zodpovědností

-         Bude zákazníka informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky a o její expedici

-         Bude uveřejňovat konečné ceny, které zákazník zaplatí za zboží a za dopravu

-         Bude chránit osobní údaje zákazníka

 

Ochrana osobních údajů:

Od zákazníka fyzické osoby provozovatel při nákupu požaduje tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k identifikaci zákazníka, ke komunikaci s ním, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování platby za zboží.

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě žádosti kupujícího odstranit z databáze.

Osobní údaje zákazníka bude provozovatel chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům (vyjma společností zajišťující spediční služby, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a bude je využívat pouze k vyřízení objednávky.

Používáním internetového obchodu www.stramanda.cz zákazník souhlasí se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasí s výše uvedenými pravidly.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zákazník může dle 89/2012 Sb. zákona občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (celé znění zákona níže v textu) 

Podmínky pro odstoupení od smlouvy:

-         Zákazník musí do 14 dní odeslat zakoupené zboží doporučeně na adresu sídla provozovatele.

-         Náklady na vrácení zboží (poštovné) platí zákazník.

-         Provozovatel vrátit peníze do 14 dní. Není však povinen vrátit peníze dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

-         Zákazník je před zasláním zboží na adresu provozovatele povinen provozovatele na tuto skutečnost předem písemně e-mailem upozornit a musí definovat, které konkrétní zboží bude vracet

-         Zákazník rovněž sdělí provozovateli požadované finanční vypořádání: pokud si zákazník bude přát vrátit peníze za reklamované zboží na účet, přiloží k zásilce číslo bankovního účtu. Také je možné vyúčtovat peníze zápočtem, tj. částka za vrácené zboží odečtena ze zboží nově objednaného.

-         Zboží nelze vracet na dobírku - jakékoliv takto vrácené zboží nebude provozovatel přijímat.

 

Adresa pro příjem vráceného zboží:

Hana Šišková,

Horní 173, 25244 Psáry

 

Na použité zboží se ze zákona nevztahuje záruční doba a nelze na ně uplatňovat reklamace

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Odstoupení od smlouvy

§ 1829

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

§ 1830

Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

§ 1831

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

§ 1832

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

§ 1833

Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

§ 1834

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

§ 1835

Podnikatel převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

§ 1836

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o smlouvu

a) jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel neposkytl spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. d) a f), nebo pokud podnikatel začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo

b) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a podnikatel jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo podnikatel nepředal spotřebiteli vyhotovení smlouvy.

§ 1837

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.